Minimale bestelwaarde van 150,- euro

WHOLESALE PRIJZEN WORDEN GETOOND NA INLOGGEN. MELD JE AAN!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden Nic&Mic Retail

Algemene Voorwaarden voor Retail Partners  

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden  

1.1 Op alle verkopen, verkooporders, leveringen en overeenkomsten zijn deze Algemene  Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.  

1.2 De Voorwaarden zijn voor beide partijen bindend. Bij het plaatsen van een bestelling verklaart de  koper deze Voorwaarden te kennen en te accepteren.  

1.3 Er kan enkel schriftelijk van de Voorwaarden afgeweken worden. Alle andere onveranderde  Voorwaarden blijven onverkort van kracht.  

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten  worden bedongen, zijn ook van toepassing op ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.  

1.5 Nic&Mic is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden  schriftelijk bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een  andere datum die in de bekendmaking is vermeld.  

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten  

2.1 Alle aanbiedingen van Nic&Mic zijn vrijblijvend. Nic&Mic behoudt zich  uitdrukkelijk het recht prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)  voorschriften noodzakelijk is.  

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van bestelling door Nic&Mic. Nic&Mic is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde Voorwaarden aan de  levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nic&Mic zonder opgave van redenen dit  mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.  

2.3 Alle verkooporders zijn definitief na ondertekening. Bij annuleringen binnen 24u na bestelling, rekenen wij geen annuleringskosten. Bij annuleringen na 24u na bestelling, zal een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van 100%  van de totaal geschreven order.  

2.4 Het minimum orderbedrag bedraagt € 150,00 ex btw en is voor een re-order € 100,00 ex. btw.  

Artikel 3. Prijzen en betalingen  

3.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele  belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een  bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.  

Nic&Mic kan een vooruitbetaling eisen indien:  

- De Kredietwaardigheid niet voldoende is. 
- Betaling bij voorgaande bestellingen niet conform afspraak heeft plaatsgevonden.  

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na  Factuurdatum. 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is koper vanaf de dag dat betaling had moeten  plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van  een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.  

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Nic&Mic is koper een bedrag van € 25,00 aan  administratiekosten verschuldigd en indien Nic&Mic haar vordering ter incasso uitbesteedt,  is koper tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het  openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Nic&Mic om in plaats daarvan  de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.  

3.5 Indien koper met enige betaling in gebreke blijft, is Nic&Mic gerechtigd (de uitvoering  van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten,  dan wel te ontbinden.  

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de  bestelling en de uitvoering daarvan, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de  overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nic&Mic
 

Artikel 4. Levering  

4.1 De door Nic&Mic opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige  leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te  annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.  

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed  zijn voor verzending aan koper.  

4.3 De standaard verzend- en handelingskosten bedragen € 14,95 en zijn voor kosten van de koper,  ongeacht de hoogte van de order.  Deze kosten zijn van toepassing voor orders binnen Nederland, naar België en Luxemburg. 

Voor orders die naar het buitenland verzonden worden: Het land van bestemming (buiten de EU) kan  aanvullende belasting heffen.  

4.4 Het versturen van de order kan in deelleveringen plaatsvinden. Hiervan wordt koper gedurende  het leveringsproces op de hoogte gebracht. De extra kosten die hiermee gemoeid gaan, worden  door Nic&Mic gedekt.  

4.5 Koper kan in geen geval van niet tijdig of niet correct leveren aanspraak doen gelden op  vergoeding van schade tenzij het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper. 

4.6 Indien het verkeerde afleveradres opgegeven is, de verkeerde leveringsoptie is gekozen of de  koper is niet aanwezig bij aflevering van de pakketdienst, en er zijn daardoor extra kosten van  toepassing, dan zal Nic&Mic deze in rekening brengen bij koper.  

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud  

5.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Nic&Mic totdat betaling van alle, ook de  nog niet vervallen facturen, heeft plaatsgevonden. Het risico ter zake van de producten gaat reeds  op het moment van de aflevering op de koper over.  

Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de  koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over  te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen  goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van  terugname.  

Artikel 6. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten  

6.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Nic&Mic geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.  

6.2 Nic&Mic garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op  enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.  

Artikel 7. Retourneren/ Klachten/ Garantie  

7.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de  overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient koper Nic&Mic daarvan zo spoedig  mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7)  werkdagen na de aflevering, op de hoogte te stellen.    

7.2 Indien is aangetoond (middels bewijsmateriaal per foto) dat de producten niet aan de  overeenkomst voldoen, heeft Nic&Mic de keuze de desbetreffende producten te vervangen  door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde te restitueren. Geringe in de handel toelaatbaar  geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin,  e.d. vormen geen grondslag voor klachten.  

7.3 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking, het label en het product in  de originele staat is, waarbij tevens geldt dat de kosten en verantwoordelijkheid voor  retourzendingen voor rekening van de koper komen. Tevens worden de standaard verzend- en  handelingskosten (zoals genoemd in 4.3) niet gerestitueerd.  

7.4 Klachten kunnen alleen geldend gemaakt worden indien zij binnen een (1) week na ontvangst  van de goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen  zich nog bevinden in de staat van leveren.  

Artikel 8. Bestellingen/ Communicatie  

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en  mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het  verkeer tussen koper en Nic&Mic, dan wel tussen Nic&Mic en derden, voor zover  betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Nic&Mic, is Nic&Mic niet  aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nic&Mic.  

Artikel 9. Overmacht  

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nic&Mic in geval van  overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van bestelling op te schorten, dan wel de  overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te  delen en zulks zonder dat Nic&Mic gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de  gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nic&Mic kan  worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

Artikel 10. Diversen  

10.1 Indien koper aan Nic&Mic schriftelijk opgave doet van een adres, is Nic&Mic gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper de aan Nic&Mic schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.  

10.2 Indien één (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst  met Nic&Mic in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de  betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nic&Mic vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  

10.3 Nic&Mic is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van  derden.  

10.4 Het is koper niet toegestaan artikelen van Nic&Mic via een andere kanaal te (door)  verkopen dan de eigen winkel en /of eigen webshop. Noch is het toegestaan artikelen van Nic&Mic (door) te verkopen aan andere partijen anders dan de consument/eindgebruiker.  

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze  Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde  rechter in Nederland.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op 01-02-2022 en zijn hier te downloaden

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »